Správy

ŽK - hodnotenie

Hodnotenie žiakov

Pri hodnotení vedomostí žiaka postupujeme, ako je uvedené v Metodických pokynoch na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠ SR  o ZŠ  Z.z. 320/2008 a Metodický pokyn č.22/2011 o hodnotení žiakov ZŠ.

Pedagogická rada dňa 12.9.2017 schválila nasledovné spôsoby hodnotenia:

1/ Slovné (štvorstupňové) hodnotenie na výchovných predmetoch prvého stupňa:

- VDV- veľmi dobré výsledky,

- DV - dobré výsledky,

- UV - uspokojivé výsledky,

- NV - nespokojivé výsledky.

2/ Klasifikácia (päťstupňová známkou) na všetkých ostatných predmetoch.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
    Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
  • 033/6496352
    0911 225 094
    0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria