Správy

Zápis do 1. ročníka

Zápis prvákov na školský rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníka na šk.rok 2021/22

Dátum a čas konania zápisu:    

15. 04. 2021 od 14:00 do 17:30 hod. v budove školy

 

Zapisujú sa deti:

 • ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť,
 • ktoré mali v školskom roku 2020/2021  odklad povinnej školskej dochádzky.

 

Spôsob zápisu bude realizovaný podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernenia zriaďovateľa školy.

Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí.

 

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022  do 1. ročníka  na našej ZŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej prihlášky + Žiadosť o prijatie do ZŠ, ktorý nájdete na našej webovej stránke v ľavom menu alebo v tlačenej podobe na hlavnom vchode do budovy školy.

 

Spôsoby odovzdania Prihlášky do ZŠ:

 

 • osobne pri riadnom zápise, podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa,

 

 • vypísanú, podpísanú a  naskenovanú prihlášku pošlete na e-mail: zssenkvice@zssenkvice.sk,
 • v zalepenej obálke označenej "Zápis do 1. ročníka" vhoďte do poštovej schránky na budove školy najneskôr do 16.4.2021,
 • ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku online, prázdne prihlášky nájdete na dverách budovy ZŠ,
 • zákonný zástupca môže škole poskytnúť informácie do elektronickej schránky školy prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Elektronická prihláška bude aktívna od 23.3.2021 . Od tohto dátumu si budete môcť vyzdvihnúť aj tlačenú verziu prihlášky a Žiadosti o prijatie do ZŠ.

Odporúčame rodičom, aby si aktivovali elektronickú schránku na doručovanie dokumentov, ktorú má každý občan zriadenú na stránke www.slovensko.sk , z dôvodu doručovania rozhodnutí o prijatí dieťaťa elektronickou formou.

Všetky   ďalšie   informácie   ohľadom  zápisu  do  1. ročníka  budeme   naďalej priebežne zverejňovať na webstránke školy.

 

V  prípade   prezenčného  zápisu je vhodné, aby  prišli s dieťaťom  obaja zákonní zástupcovia a priniesli:

 • občiansky preukazresp. iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte
 • rodný list dieťaťa
 • vytlačenú a podpísanú Žiadosť o prijatie do ZŠ + Prihlášku do ZŠ
 • 5€ na predpisové zošity
 • v prípade, ak je dieťa zverené do výchovy jednému z rodičov, treba o tom priložiť doklad (rozhodnutie súdu).

NOVÉ:

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne do 31.8.2021 vek šesť rokov, ale nedosiahne školskú spôsobilosť, rodič požiada o pokračovanie vzdelávania v príslušnej materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast.

 O tejto skutočnosti informuje zákonný zástupca riaditeľa školy formou zaslania rozhodnutia príslušnej materskej školy.

Židosť o prijatie do ZŠ nájdete tu:

ziadost_o_prijatie_do_zs.doc

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria