Správy

 • Zber papiera

  Zber papiera sa predlžuje do 25. 10. 2019, čas odovzdávania u pána školníka zostáva nezmenený.

 • Všetkovedko 2019

  Dajte svojmu dieťaťu šancu vyniknúť a získať hrdý titul Všetkovedko.Súťaží sa v troch samostatných kategóriách: Všetkovedko 2,Všetkovedko 3,Všetkovedko 4 .Všetko o súťaži a jej priebehu nájdete na stránke www.vsetkovedko.sk.  Prihlásiť sa treba do 25.10.2019 u vych.K.Hurajtovej.

 • Didaktické hry a Účelové cvičenie

  Dňa 14. 10. 2019 sa uskutočnia Didaktické hry v prírode pre žiakov 1. stupňa a Účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Žiaci prídu športovo oblečení, desiata v školskej jedálni sa v tento deň podávať nebude, po skončení sa žiaci vrátia do školy, kde bude zabezpečený obed.

  1. stupeň: 8:00 - 11:40 hod. /ŠKD bude v riadnej prevádzke/

  2. stupeň: 8:00 - 12:35 hod.

 • Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  v prípade, že vaše dieťa potrebuje diétne stravovanie a naša školská jedáleň ho nedokáže zabezpečiť, máte nárok na štátnu dotáciu na podporu stravovania.

  Zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť v ŠJ ,,Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa s potrebou diétneho stravovania zákonnému zástupcovi”(je priložená pod textom) a priloží písomné doporučenie odborného lekára, kde tento určí diétu podľa stanovenej diagnózy. Vedúca ŠJ jedálne následne predloží žiadosť zriaďovateľovi.

  Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, vyplatí zriaďovateľ (obec) dotáciu na stravu na základe evidencie dochádzky dieťaťa do ZŠ potvrdenej riaditeľkou školy, ktorú si zriaďovateľ vyžiada od riaditeľky školy v súlade s ustanovením  § 4 zákona č.544/2010 Z.z. na jeho účet.

  Ziadost_o_dotaciu_na_dietne_stravovanie.rtf

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Zber papiera

  Od 8. 10. do 18. 10. 2019 bude v našej škole prebiehať zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch sa bude odovzdávať u pána školníka v čase od 7,30 hod. do 8,00 hod. a od 13,00 hod. do 14,00 hod. Zber bude prebiehať súťažnou formou a najlepšia trieda bude odmenená. 

 • RADA ŠKOLY

  Zasadnutie RŠ bude dňa 10.10.2019 o 17.hod. v budove ZŠ

 • Oznam

  Folklórny krúžok začne svoju činnosť 3. 10. 2019 o 14:00 hod. Stretneme sa na dolnej chodbe pri riaditeľni. Treba si doniesť cvičky alebo tenisky z TSV a dievčatá jednoduché sukničky. V prípade potreby budeme krúžok deliť na 2 skupiny, nakoľko sa prihlásilo veľa detí. Dohodneme sa vo štvrtok.

  S. Mifková, A. Stránska, vedúce krúžku

 • Oznam

  Gymnastický krúžok začne svoju činnosť od 1. 10. 2019. 

  • Športová gymnastika klub ŠK Šenkvice - pondelok, streda, piatok od 14:00 hod.
  • Žiaci 1. ročníka - utorok od 14:00 hod.
  • Žiaci 2.- 9. ročníka - štvrtok od 14:00 hod.

  Cvičíme na chodbe na 1. poschodí.

  F. Bočko, vedúci krúžku

 • Oznam

  Krúžok Moderné spoločenské hry začína svoju činnosť 2. 10. 2019 o 14:00 hod. Stretneme sa na dolnej chodbe pri riaditeľni.

  Martin Mišún, vedúci krúžku

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  žiadame Vás o dôkladnú kontrolu a následnú dezinfekciu vlasov Vašich detí, nakoľko sa v škole opäť šíria vši. Zabrániť tomuto nežiaducemu javu môžeme  jedine preventívnou dezinfekciou a pravidelnou kontrolou vlasov detí. Pri výskyte vší odporúčame dieťa nechať doma, prípadne navštíviť detského lekára.

 • Info o platbe do ŠKD

  Informácie o platbe do ŠKD

   

  Príspevok 8,50 €  uhradiť vždy do 20. v príslušnom kalendárnom mesiaci,pričom 20. musí byť suma pripísaná na účte.  Číslo účtu : SK20 5600 0000 0066 0745 3003 

  Prima banka,a.s BIC kód- KOMASK2X

  Do informácie pre prijímateľa je nutné napísať : PRIEZVISKO A MENO DIEŤAŤA,triedu ZŠ

  Odporúčame Vám zriadenie trvalého platobného príkazu

 • Plenárna schôdza RR, triedne schôdze rodičov

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rady rodičov pri ZŠ Šenkvice, ktorá sa bude konať 25. 09. 2019 o 16:30 hod. v jedálni základnej školy. Po jej skončení sa uskutočnia triedne schôdze rodičov v jednotlivých triedach.

 • Oznam ŠJ

  Z technických príčin bola pôvodná mailová adresa školskej jedálne: figurovamartina@azet.sk zrušená! 

  Nový mail ŠJ je: jedalenskolska@azet.sk 

  Za pochopenie ďakujem. Vedúca ŠJ

 • Oznam ŠJ

  Od 9. 9. 2019 sa začne podávať desiata v školskej jedálni. Prihlásiť na desiatu sa žiaci môžu tak, že v piatok (6. 9.) zaplatia požadovanú sumu poverenému žiakovi v triede (2. stupeň) alebo triednej pani učiteľke (1. stupeň). Prihlasovanie na desiatu bude možné vždy len v piatok pred nasledujúcim týždňom. Iný deň sa už prihlasovať nesmie.

  Cena za desiatu:

  1. stupeň 0,49€ za 1 desiatu

  2. stupeň 0,53€ za 1 desiatu

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

  prosíme Vás, aby ste svoje deti upozornili, že z dôvodu ich bezpečnosti je dôležité, aby v ranných hodinách využívali priechody pre chodcov, ktoré sú strážené pracovníkmi obecného úradu. Často sa totiž stáva, že deti prebiehajú cez cestu mimo priechodov pre chodcov, hlavne v úseku pri obchode Coop Jednota.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

 • Školský autobus

  Obec Šenkvice oznamuje rodičom, že školský autobus bude k dispozícii pre deti základnej školy aj v tomto školskom roku 2019/2020.
  Premávať bude od 3.9.2019 (utorok) po určenej trase a podľa zabehnutého harmonogramu.
  Bezplatne ho môžu využívať deti navštevujúce Základnú školu v Šenkviciach a v prípade potreby je možné dopraviť dieťa v sprievode rodičov.
  Vyzývame rodičov, aby svoje ratolesti priviedli na zastávku aspoň 5 min pred príchodom autobusu. Za pochopenie ďakujeme.

  Harmonogram:

  1. Zastávka – Cerovská 125 -  7 : 15

  2. Zastávka – Cerovská 33 (Bariccelo) -  7 : 16

  3. Zastávka – Chorvátska 167 - 7 : 18

  4. Zastávka – Chorvátska 113 (pri pošte) - 7 : 20

  5. Zastávka – Nádražná 75 (PD Šenkvice) - 7 : 23

  6. Zastávka – železničná stanica - 7 : 26

  7. Zastávka – ulica Sv. Urbana - 7 : 28

  8. Zastávka – Modranská 57 - 7 : 32

  9. Zastávka – Horná 2 (CBA) - 7 : 35

  10. Zastávka – Pezinská 1 - 7 : 40

  11. Zastávka – ZŠ Šenkvice - 7 : 45

 • Oznam

  Školský rok 2019/2020 sa začína 2. 9. 2019 o 9:00 hod. v jednotlivých triedach. O 8:00 hod. sa uskutoční slávnostná sv. omša v Kostole sv. Anny.

  Organizácia vyučovania:

  3. 9. 2019 - triednické práce, 1. stupeň končí o 11:30 hod., 2. stupeň končí o 12:00 hod.

  4. 9. 2019 - riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín, 1. stupeň končí o 11:40 hod., 2. stupeň končí o 12:35 hod.

  5., 6. 9. 2019 - riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín do 13:30 hod. (bez popoludňajšieho vyučovania)

  Od 3. 9. 2019 bude fungovať ŠKD do 17:00 hod. Dodatočné prihlásenie žiakov do ŠKD bude možné najneskôr do 6. 9. 2019.

  Školská jedáleň bude fungovať od 3. 9. 2019 pre prihlásených žiakov. Žiaci sa musia na stravu prihlásiť 2. 9. 2019 u svojich triednych učiteľov.

 • Oznam ŠJ - Úhrada stravného

  Úhrada príspevku na stravovanie vo výške: 

  I.stupeň: 40,25 €

  II.stupeň: 44,45 €

  sa uhrádza na 5 mesiacov vopred, a to v mesiaci august, pred nástupom na stravovanie a v mesiaci január, vždy do 28. dňa v mesiaci. 

  Príspevok zahŕňa: 

  I.stupeň: 40,25 € = ( 20 € - réžia na 5 mesiacov + 20,25€ - záloha na včas neodhlásené obedy vo výške 15 obedov)

  II.stupeň: 44,45 € = ( 23 € - réžia na 5 mesiacov + 21,45€ - záloha na včas neodhlásené obedy vo výške 15 obedov) 

  Príspevok je možné uhradiť bankovým prevodom, IB, alebo poštovou poukážkou typu ,,U“ (tú dostanete na každej pošte). 

  Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a triedu žiaka, za ktorého je úhrada hradená – inak nie je možné platbu identifikovať a správne priradiť. 

  Všetky informácie nájdete na stránke školy - v oznamoch ŠJ. 

  Číslo účtu pre úhradu stravného: SK50 5600 0000 0066 0745 1008

 • Zoznam pomôcok pre 1. - 4. ročník

  V priloženom dokumente nájdete zoznam pomôcok pre 1. až 4. ročník ZŠ.

  Pomôcky pre žiakov druhého stupňa riešia vyučujúci individuálne na prvých vyučovacích hodinách.

  zoznam_pomocok1.-4.(1).doc

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0903 023 605-ŠKD
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria