Správy

 • Organizácia vyučovania od 25.6. do 30.6. 2021

  25.6. až 29.6.

  • končí vyučovanie  –        1.stupeň  o 11:30 hod.

                                                    2.stupeň o 12:00 hod.

                                                  - triednické hodiny s triednym učiteľom (obed v rámci vyučovania alebo ŠKD)

  25.6. a 28.6.

  - odovzdávanie učebníc, nové učebnice dostanú žiaci v septembri

  30.6.

    - slávnostná svätá omša  o 8:00 hod. v Kostole sv. Anny v Šenkviciach

   - slávnostné ukončenie šk. roka 2020/21 o 9:15 hod. v triedach, príchod do tried od 9:00 hod.

   - obed o 10:00 hod. ,

   - ŠKD bude do 12:00 hod.

   

 • Karpatský Sokol

  Vážení rodičia, milí žiaci, v prílohe tejto správy nájdete plagát krasokorčuliarskeho oddielu Karpatský Sokol v Pezinku, do ktorého sa môžete v prípade záujmu prihlásiť.

  K.O._KARPATSKY_SOKOL.pdf

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci, v dňoch 22.6. - 24.6.2021 bude skrátené vyučovanie z dôvodu výstrahy pred vysokými teplotami. 1. stupeň bude končiť o 11:40 hod. a 2. stupeň bude končiť o 12:35 hod. Školský klub detí bude v bežnej prevádzke.

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci, v piatok 18.6.2021 bude skrátené vyučovanie z dôvodu výstrahy pred vysokými teplotami. 1. stupeň bude končiť o 11:40 hod. a 2. stupeň bude končiť o 12:35 hod. Školský klub detí bude v bežnej prevádzke.

 • Deň Zeme zo školského klubu detí

  Takýmto úžasným tanečným videom prispeli naši "družinári" k celoškolskej aktivite počas Dňa Zeme. Ďakujeme, boli ste super!

 • Deň detí

  V utorok 1. júna 2021 sa  škola zmenila na nepoznanie. Premenila sa na krajinu, kde naši najmenší žiaci zažili dobrodružstvo, ponaučenie, zábavu a hlavne si užili svoj sviatok.

  Žiaci 1. až 3. ročníka si mohli vyskúšať svoje vedomosti v kvízoch, v tajničkách, pracovných listoch a šikovnosť na športovom ihrisku. Pravidlá cestnej premávky žiakov preskúšala pani policajtka na dopravnom ihrisku. Žiaci jazdili na kolobežkách a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. V areáli školy skladali puzzle z dopravných značiek. Odvážlivci si vyskúšali okuliare simulujúce účinky alkoholu na človeka.

    Žiaci štvrtého ročníka navštívili vyhliadkovú rozhľadňu v Karpatskej perle, kde sa pokochali krásami Šenkvíc a ochutnali mušt. Ich ďalšie kroky smerovali na motokros.

  Žiaci 2. stupňa sa pobrali spoznávať krásy  blízkeho okolia Šenvíc. Urobili si piknik na ranči, pri soche sv. Urbana, v Kandii, Kozare, na Cerovom a na poľovníckej strelnici. Niektoré ročníky sa vybrali do Modry a Vinosád, či už pešo alebo na bicykloch. Siedmaci navštívili Ali farmu.

   

  Milí žiaci, dúfame, že ste si Deň detí užili a prajeme Vám nielen na Deň detí, ale po všetky dni, aby ste mali šťastné a spokojné detstvo.

   

  To  Vám zo srdca  prajú Vaši učitelia.

 • Prvá úroda

  Počas Dňa Zeme sa naši žiaci učili sadiť rastliny zo semienka alebo predpestovaných priesad do vyvýšených záhonov, ktoré škola získala prostredníctvom projektu Zem je len jedna. A tu je naša prvá úroda. Žiaci na 1. stupni ochutnali vynikajúcu bio reďkovku. 

 • Poďakovanie

  Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať šikovnému oteckovi, pánovi Košťálovi, ktorý vlastnoručne vyrobil tieto krásne lavičky a daroval ich škole, aby spríjemňovali prostredie školského dvora. Ďakujeme.

 • Oznam

  Vážení rodičia budúcich prváčikov,

   

  pozývame Vás na overenie údajov, ktoré ste zadali na prihláške do ZŠ.

   

  Overovanie sa uskutoční  v dňoch 17. a 18. 5. 2021 v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. v škole na dolnej chodbe. Vstupujte cez bočný vchod (vpravo od hlavného vchodu do budovy školy).

  Z dôvodu dodržania protiepidemických opatrení Vás žiadame, aby ste využili rezervačný systém a objednali sa na presný čas. Rezerváciu môžete vykonať na tomto linku:

  https://onlinecasenka.senkvice.eu/uvod/city/47.xhtml

   

  Nezabudnite si so sebou priniesť:

  - občiansky preukaz,

  - rodný list dieťaťa k nahliadnutiu,

  - 5€ na predpisové zošity,

  - súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy, v prípade, že bolo dieťa zverené do výchovy jednému z rodičov,

  - obidvoma rodičmi podpísané prihlášky a žiadosti o prijatie, ak ste ich ešte inak nedoručili do školy.

   

  V prípade, že ste v Žiadosti o prijatie do ZŠ nesplnomocnili jedného z rodičov na preberanie rozhodnutí ohľadom Vášho dieťaťa, je potrebné, aby sa na overovanie dostavili obaja rodičia a prevzali rozhodnutie o prijatí.

  Ak Vaše dieťa nenastúpi do prvého ročníka z dôvodu pokračovania v predprimárnom  vzdelávaní, treba priniesť rozhodnutie z materskej školy, kde bude dieťa pokračovať v predprimárnom vzdelávaní.

   

  Tešíme sa na Vás.

   

  Ďakujeme za spoluprácu.

   

   Vedenie školy

 • Deň Zeme

  V dňoch 22. 4. (1. stupeň) a 28. 4. 2021 (2. stupeň) sa v našej škole uskutočnil Deň Zeme.

  Pre žiakov sme si pripravili vlastné vzdelávacie video s environmentálnym zameraním a rôzne teoretické i praktické aktivity.

  Praktické aktivity sme sústredili do viacerých stanovíšť, ktoré mali na starosti  učitelia a pedagogickí asistenti.

  Na stanovištiach si pre žiakov pripravili rôzne zaujímavé aktivity na podporu ochrany vody, pôdy, vzduchu, rastlín aj živočíchov.

  Pokusom filtrácie vody, sme žiakom demonštrovali, ako rýchlo dokážeme vodu znečistiť a naopak, ako dlho trvá, kým sa znovu vyčistí. K téme ochrana vzduchu absolvovali žiaci dychové cvičenie a posilnili sme tým v žiakoch vedomie a potrebu ochrany čistého vzduchu. Súčasne sa naučili, ako sa správnymi dýchacími technikami vedia uvoľniť v stresujúcich situáciách, čo sa žiakom určite bude hodiť.

  Okrem toho žiaci vysádzali do vyvýšených záhonov úžitkové i okrasné rastlinky zo semienok, ale i priesad a zoznámili sa s naším vermikompostérom a dážďovkami v ňom.

  Napriek aktuálnej situácii a zavedeným opatreniam sme si Deň Zeme užili a už teraz sa tešíme na všetky ďalšie školské akcie.

 • Pravidlá pre školy od 3.5.2021

  Vážení rodičia, v prílohách nájdete pravidlá pre školy, ktoré budú platiť od 3.5.2021. Pravidlá sú rozdelené podľa farieb COVID AUTOMATU v závislosti od aktuálnej farby okresu.

  Aktuálnu farbu okresu si môžete pozrieť na webovej stránke MŠVVaŠ SR na tomto linku:

  https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

  Okres Pezinok bude od 3.5.2021 v červenej farbe.

   

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  Pytagoriáda - okresné kolo

  Naši šikovní žiaci súťažili aj v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, ktoré sa konalo 13. a 14.4. 2021 online formou. 

  Výsledky si môžete pozrieť v priloženom súbore.

  Pytagoriada_OK_2021.xlsx

  Úspešným riešiteľom blahoželáme!


 • Podmienky otvorenia školy od 26.4.

  Vážení rodičia,

  prezenčné vyučovanie v škole sa obnovuje nasledovne:

  • od 12.4. 2021 na 1. stupni ZŠ pre všetkých žiakov podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8.4.2021,
  • od 19.4.2021  na 2. stupni pre žiakov 8. a 9. ročníka podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021,
  • od 26.4. 2021 na 2. stupni pre žiakov 5.-7. ročníka v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u.

  Obe rozhodnutia sú prílohou tejto správy.

  Podmienky otvorenia školy nájdete v prílohe číslo 1 a v manuáli Návrat do škôl 2021 (príloha č. 2). Oba dokumenty si dôkladne prečítajte.

  Vyučovanie sa v období od 19.4. do 7.5.2021 bude riadiť Plánom adaptačného obdobia, ktorý je taktiež prílohou tejto správy.

  Vyhlásenia o bezinfekčnosti predkladajú rodičia podľa platnosti testu na COVID-19 alebo po prerušení školskej dochádzky dieťaťa.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

  Žiaci 5.-7. ročníka, ktorí boli na začiatku školského roka riadne prihlásení na stravovanie v školskej jedálni, budú od 26.4. automaticky prihlásení na obed. V prípade, že nemáte záujem o obed, treba sa odhlásiť u vedúcej ŠJ. 

  Vedenie školy


  1. Otvorenie školy od 26.4.2021:

  Otvorenie_skoly_od_26.4.2021.docx

  2. Manuál "Návrat do škôl 2021"

  manual_od_26.4..pdf

  3. Plán adaptačného obdobia

  Plan_adaptacneho_obdobia(1).docx

  4. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 1. stupeň:

  bezinfekcnost_1._stupen_od_12.4..docx

  5. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 2. stupeň:

  bezinfekcnost_2._stupen_od_12.4..docx

  6. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu osobných údajov:

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase(1).docx

  7. Rozhodnutie ministra školstva z 8.4.2021:

  rozhodnutie_z_8.aprila.pdf

  8. Rozhodnutie ministra z 12.4.2021

  rozhodnutie_z_12.4..pdf

 • Podmienky otvorenia školy od 19.4.2021

  Vážení rodičia,

  prezenčné vyučovanie v škole sa obnovuje nasledovne:

  • od 12.4. 2021 na 1. stupni ZŠ pre všetkých žiakov podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8.4.2021,
  • od 19.4.2021  na 2. stupni pre žiakov 8. a 9. ročníka podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021,
  • od 26.4. 2021 na 2. stupni pre žiakov 5.-7. ročníka v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u.

  Obe rozhodnutia sú prílohou tejto správy.

  Podmienky otvorenia školy nájdete v prílohe číslo 1 a v manuáli Návrat do škôl 2021 (príloha č. 2). Oba dokumenty si dôkladne prečítajte.

  Vyučovanie sa v období od 19.4. do 7.5.2021 bude riadiť Plánom adaptačného obdobia, ktorý je taktiež prílohou tejto správy.

  Vyhlásenia o bezinfekčnosti predkladajú rodičia podľa platnosti testu na COVID-19 alebo po prerušení školskej dochádzky dieťaťa.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

  Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí boli na začiatku školského roka riadne prihlásení na stravovanie v školskej jedálni, budú od 19.4. automaticky prihlásení na obed. V prípade, že nemáte záujem o obed, treba sa odhlásiť u vedúcej ŠJ. 

  Vedenie školy


  1. Otvorenie školy od 19.4.2021:

  Otvorenie_skoly_od_19.4.2021.docx

  2. Manuál "Návrat do škôl 2021"

  navrat_do_skol_od_19.4..pdf

  3. Plán adaptačného obdobia

  PLaN_ADAPTACNEHO_OBDOBIA.docx

  4. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 1. stupeň:

  bezinfekcnost_1._stupen_od_12.4..docx

  5. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 2. stupeň:

  bezinfekcnost_2._stupen_od_12.4..docx

  6. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu osobných údajov:

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase(1).docx

  7. Rozhodnutie ministra školstva z 8.4.2021:

  rozhodnutie_z_8.aprila.pdf

  8. Rozhodnutie ministra z 12.4.2021

  rozhodnutie_z_12.4..pdf


 • Objednávanie pomôcok na šk. rok 2021/2022

  Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku si môžete objednať školské pomôcky pre 1.- 4. ročník na nový školský rok. Viac informácií sa dozviete v prílohách pre jednotlivé ročníky. Na objednanie pomôcok môžete využiť aj aplikáciu Skvelko-box, ktorú nájdete na našej webovej stránke v ľavom menu.

  ZS__Senkvice_-_1.roc..pdf

  ZS__Senkvice_-_2.roc..pdf

  ZS__Senkvice_-_3.roc..pdf

  ZS__Senkvice_-_4.roc..pdf

 • Výtvarná výchova prostredníctvom MS Teams

  írikováI naďalej sa s mnohými žiakmi stretávame každý týždeň na online hodinách výtvarnej výchovy. Pokračujú v zadaných témach, napr. Keby som mal galériu, Pohľad z okna, Fantastický portét, Písmo, no pribudli i ďalšie zaujímavé témy, s ktorými sa teraz s vami podelíme.

  Origami 3D štruktúra

  Deti si pocvičili svoju zručnosť a trpezlivosť a vytvorili jednoduché origami. Vybrali si jeden motív – napríklad motýľa a vytvorili čo najviac, čo najmenších origami motýľov, ktorých následne ukladali na jednofarebný podklad. Vytvorili zaujímavé plastické 3D štruktúry, ktoré sa stali vo výsledku pôsobivým obrazom. Týmito si teraz môžu vyzdobiť interiér svojej izby.

  Krajina

  Svoju pozornosť sme tento raz zamerali na krajinu, ktorá nám ponúka veľa rozmanitých možností zobrazenia. Postup práce pozostával z dvoch častí:

  1. Maľba a vytvorenie vlastných farebných podkladov, vytváranie rôznorodých štruktúr pomocou rôznych nástrojov (predmetov)

   

  Žiaci si vytvorili vlastné maľované podklady s rôznymi štruktúrami.

  Najskôr si zvolili nástroje na maľovanie, s ktorými vytvárali rôzne štruktúry na výkres (napr. štetec, palička, špachtľa, prsty, zubná kefka, kartón, sieťka, maliarsky valček so vzorom, penové dekoračné valčeky, polystyrén, pukancová fólia, vidlička, hrebeň, kocky z lega, klinec, vrchnák od fľaše, pokrčený papier...).

  Technickými metódami (maľovanie, miešanie, prekrývanie, stieranie, vtláčanie, vrstvenie, rýpanie, kvapkanie, fŕkanie, odtláčanie, premaľovanie, tupovanie, zapúšťanie atď.) za pomoci nástrojov, ktoré si na maľbu zvolili, vytvorili na výkres štruktúry. Maľovali temperovými alebo akrylovými farbami.

  1. Tvorba koláže z vytvorených textúrových podkladov s námetom krajiny

   

  V druhej časti práce vytvorili koláž /technika strihania, trhania a lepenia papiera na plochu obrazu/ z vopred pripravených farebných podkladov, na ktorých si vytvorili rozličné štruktúry.

  Strihali alebo trhali zo svojich maľovaných textúrových podkladov jednotlivé časti krajiny (stromy, kopce, skaly, kamene, zem, cesty, lúky, polia, lesy, rieky ...). Následným vrstvením a prekrývaním jednotlivých častí, plánov krajiny vytvorili papierovú koláž. Vyskladali si buď vymyslenú krajinu alebo sa pokúsili vychádzať z reality ako niektorí umelci.

  Prikladám aj niektoré, veľmi zaujímavé práce žiakov, s ktorými sa síce na online hodinách výtvarnej výchovy nestretávame, no k trištvrte-ročnému hodnoteniu vytvorili naozaj pôsobivé diela. Mnohé deti prispeli aj tvorbou na vlastnú tému.

  Mgr. Ivana Barbíriková

 • Vyhodnotenie foto súťaže v kategóriách: umenie, príroda a domáce zvieratko

  Milí žiaci, rodičia a pedagógovia! 

  Konečne prišla očakávaná chvíľa, kedy sa dozviete výsledky fotosúťaže, v ktorej sme porotcami boli my- všetci. Hlasovali žiaci, rodičia, učitelia i ostatní zamestnanci školy. 

  A povieme Vám, bola to náročná voľba. 

  V pilotnom - prvom ročníku ste poslali naozaj nádherné a autentické zábery. Veríme, že si dobrý pocit zo súťaže odnesú nielen výherci, ale všetci zúčastnení. 

  Výsledky foto súťaže:

  UMENIE:

  1. miesto: Barbora Červenková, 4.B
  2. miesto: Jasmína Suljanovičová, 9.B
  3. miesto: Peter Chromík, 9.B

   

  PRÍRODA:

  1. miesto: Dominika Grúberová, 9.A
  2. miesto: Nikolas Pákozdy, 7.A
  3. miesto:  Eliška Nováková, 7.B

   

  DOMÁCE ZVIERATKO:

  1. miesto: Dominika Grúberová, 9.A
  2. miesto: Šarlota Sobotová, 6.A

  2. miesto: Jasmína Suljanovičová, 9.B
  3. miesto:  Damian Grúber, 4.B

   

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prváčikov,

  zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Zápis sa bude realizovať iba odoslaním elektonickej prihlášky a Žiadosti o prijatie do ZŠ.

  Do 16.4. 2021 môžete posielať Elektronickú prihlášku a Žiadosť o prijatie do základnej školy, ktoré nájdete na webovej stránke školy alebo v tlačenej podobe na hlavnom vchode do budovy školy. Do základnej školy ich môžete doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

   

  • vypísanú, podpísanú a  naskenovanú prihlášku + žiadosť pošlete na e-mail: zssenkvice@zssenkvice.sk,
  • v zalepenej obálke označenej "Zápis do 1. ročníka" vhoďte do poštovej schránky na budove školy najneskôr do 16.4.2021,
  • zákonný zástupca môže škole poskytnúť informácie do elektronickej schránky školy prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

  Termín kontroly a overovania poskytnutých údajov zákonnými zástupcami bude zverejnený na webovej stránke školy, ktorú Vám odporúčame sledovať.

  Zároveň si môžete cez našu webovú stránku objednať pomôcky pre prvákov na nový školský rok cez aplikáciu Skvelko-box, ktorú nájdete v ľavom menu na webovej stránke školy.

 • Online rodičovské stretnutia

  Pozývame rodičov na online rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia dňa 14.04.2021 o 16:30 hod., prostredníctvom žiackeho konta v MS Teams. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov.

 • Podmienky otvorenia školy od 12.4.2021

  Vážení rodičia,

  od 12.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ pre všetkých žiakov podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8.4.2021, ktoré je prílohou tejto správy.

  Podmienky otvorenia školy nájdete v prílohe číslo 1 a v manuáli Návrat do škôl 2021 (príloha č. 2). Oba dokumenty si dôkladne prečítajte.

  Vyhlásenia o bezinfekčnosti predkladajú rodičia podľa platnosti testu na COVID-19 alebo po prerušení školskej dochádzky dieťaťa.

  Potrebné tlačivá nájdete v prílohe tejto správy, ale môžete ich poslať aj elektronicky cez EduPage. V tlačenej podobe ich nájdete na hlavnom vchode do budovy školy.

  Vedenie školy

  1. Otvorenie školy od 12.4.2021:

  Otvorenie_skoly_od_12.4.2021.docx

  2. Manuál "Návrat do škôl 2021"

  manual_od_12.4..pdf

  3. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 1. stupeň:

  bezinfekcnost_1._stupen_od_12.4..docx

  4. Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti 2. stupeň:

  bezinfekcnost_2._stupen_od_12.4..docx

  5. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu osobných údajov:

  informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase(1).docx

  6. Rozhodnutie ministra školstva z 12.4.2021:

  rrozhodnutie_z_8.aprila.pdf

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria