Správy

Školský psychológ

Informácie o činnosti školského psychológa

V rámci projektu „Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v základnej škole Šenkvice“ pôsobí v škole od 1.2.2018 školský psychológ. Školský psychológ pokračuje v práci v našej škole prostrecníctvom projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ITMS 2014+: 312011AQI4". Tento projekt bude trvať do 31.8.2022.

 

Mgr. Zuzana Bačíková

Pondelok,  štvrtok                   7:30 – 15:30

Utorok                                     7:30 – 15:30

Streda                                      7:30 - 16:30

Piatok                                      7:30 – 14:30

kontakt: psycholog@zssenkvice.sk

Žiakom poskytuje pomoc

 • pri problémoch s učením,
 • pri problémoch v triednom kolektíve,
 • pri osobných problémoch

Učiteľom poskytuje pomoc

 • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení – poradensko-konzultačnú pomoc,
 • pri pomoci žiakom s poruchami učenia a správania integrovaným v triedach,
 • úzka spolupráca s triednymi učiteľmi,
 • pozorovanie žiakov počas vyučovacieho procesu za účelom depistáže žiakov s problémovým správaním a problémami v učení,
 • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
 • na zápise žiakov do 1. ročníka, poskytovanie informácií zákonným zástupcom,
 • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo...) a prežívaní žiakov (smútok, hnev, zmeny nálad, úzkosť, strachy, tréma, hanba a pod.),
 • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), či pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
 • prednášky/besedy na základe záujmu, napr. na témy: dieťa s ADHD, komunikácia s rodičom, syndróm vyhorenia...
 • pri adaptácii prvákov na vyučovací proces,
 • spolupráca pri tvorbe, aktualizácii a inovácii individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov žiakov so ŠVVP,
 • pri kooperácii škola a rodina

Rodičom poskytuje pomoc

 • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria