Správy

Výchovné poradenstvo

 

Výchovné poradenstvo

 Konzultácie sa poskytujú podľa potreby po dohode so žiakmi a rodičmi.

 

Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2020/2021

 

Úlohou výchovného poradenstva je :

 •   usmerňovať  žiakov 5.,  8. a 9. ročníka pri výbere vhodného štúdia na strednej škole a osemročnom gymnáziu
 •   v stanovenom termíne zasielať všetky prihlášky na stredné školy a zabezpečila žiakom ich ďalšie štúdium
 •   pomáhať žiakom pri výbere vhodnej strednej školy pohovorom, zverejnením propagačných materiálov na nástenke, organizovaním exkurzií do škôl.
 •   pravidelné zabezpečovanie zberu informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.
 •   zabezpečenie psychológa z CPPP a P Pezinka za účelom testovania žiakov na profesionálnu orientáciu
 •   vypracovať IVVP pre žiakov , ktorí sú zaradení do školskej integrácie, v spolupráci s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi a CPPP a P Pezinok

 1. Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov. Spolupracovať so Psychológmi a špeciálnymi pedagógmi z CPPP a P Pezinok.

 2. Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov v správaní a učení, ich školskej neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci s CPPPaP.

 3. Pri vypracúvaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov a pri individuálnom vyučovaní zabezpečovať odborné konzultácie pedagogických pracovníkov so odborníkmi CPPP a P.

 4. Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia dohliadať na realizáciu odporúčaní školského psychológa a špeciálneho pedagóga v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi. Podrobne sa oboznámiť a uplatňovať v tejto oblasti Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ a SŠ, Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ a SŠ, Záznam o evidencii individuálne integrovaného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ, Metodické usmernenie MŠ SR č. 3/2006-R z 24.1.2006 k realizácii šk. integrácie so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ.

  

 Časový harmonogram plánu práce VP:

 September:

 Vypracovať plán práce výchovného poradcu

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania

 Odovzdať zber informácií pre výpočtové stredisko

 Poskytovať žiakom informačný materiál o stredných školách

 V spolupráci s triednymi učiteľmi, školským psychológom evidovať žiakov s poruchami správania, vývinovými poruchami učenia.

 Propagačná činnosť – vytvoriť a následne pravidelne aktualizovať triedne nástenky v 9. ročníku s aktuálnymi informáciami o povolaniach, o štúdiu na stredných školách

  V rámci spolupráce s CPPPaP uskutočniť v deviatom ročníku psychologické vyšetrenie „profesijná orientácia“ podľa požiadaviek zákonných zástupcov

 Vstupy na ZRPŠ

    

 Október:

 Depistáž –mapovanie problémov školy ( v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávať problémov žiakov, evidovať ich, pozorovať, zabezpečiť ich spoluprácu s psychológom).

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko na základe podkladov TU

 Konzultácia s vyučujúcimi profilových predmetov o príprave žiakov na prijímacie pohovory

 Dopĺňanie údajov o voľbe povolania

 Individuálne konzultácie so žiakmi 9. Ročníka

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ (podľa plánu CPPPaP)

  

 November:

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania

 Neustály kontakt so žiakmi, ktorí sa stále nerozhodli pre výber SOŠ alebo gymnázia

 Venovať pozornosť žiakom, ktorí sa hlásia na školy s talentovými skúškami, (upozorniť na požiadavky talentových učebných a študijných odborov)

 Informovať žiakov a rodičov o Dňoch otvorených dverí na SŠ

 Neustále dopĺňať propagačný materiál na nástenke ,web stránke školy

  

 December:

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania

 Pokračovať v konzultáciách so žiakmi  

  Venovať pozornosť žiakom, ktorí sa hlásia na školy s talentovými skúškami

 Zorganizovať pre rodičov žiakov 9. ročníka stretnutie a oboznámiť ich s kritériami prijatia na SOŠ a gymnáziá, tak ako ich zverejnili riaditelia jednotlivých škôl aj na internete a s aktuálnym stavom naplnenosti škôl

 

 Január:

 Oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym stavom predbežného záujmu žiakov o štúdium na SŠ

  Konzultácie so žiakmi a rodičmi

 Evidovať neprospievajúcich žiakov k prvému polroku a hľadať príčinu tohto javu, pomôcť žiakom, aby v druhom polroku prospeli

 Doplniť údaje do prihlášok žiakov na SŠ (známky po pedagogickej rade)

 Zistiť kritéria prijímacieho konania  na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov

  

 Február:

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania

 V spolupráci so školským koordinátorom zrealizovať administratívne práce pre prípravu Testovania 9

 Odoslanie prihlášok žiakov na stredné školy s talentovými odbormi

 Informovať o naplnenosti SŠ zo štatistík  SVŠ – program Proforient

 Konzultácie so žiakmi

  

 Marec:

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania

 Pomoc rodičom žiakov v prípade neprijatia na talentové odbory

 Monitorovať prácu s nadanými žiakmi (súťaže, predmetové olympiády... ) – uviesť do prihlášok na SŠ

 Pracovať so žiakmi a ich záväznými záujmami o štúdium na SŠ

  

 Apríl:

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania

 Simulácia umiestnenia žiakov na základe vých.-vyuč. výsledkov a Testovania 9

 Zadministrovanie prihlášok žiakov na osemročné gymnáziá

 Zadministrovanie prihlášok žiakov na ostatné stredné školy a gymnáziá

 Evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talentovými skúškami

 Evidovať problémových žiakov a zabezpečiť ich spoluprácu s CPPP a P

  

 Máj:

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania

 Prijímacie skúšky na SŠ, sledovanie úspešnosti žiakov

 Evidovať výsledky žiakov na prijímacích pohovoroch po prvom kole, pomoc zákonným zástupcom pri neprijatí žiaka na SŠ, vyplnenie a odoslanie prihlášok na 2. kolo PP

  Poskytnúť základné informácie o možnostiach ďalšieho štúdia pre rodičov žiakov  8. ročníka

  

Jún:

 2. kolo prijímacích skúšok na SŠ

 Evidovať výsledky žiakov na prijímacích pohovoroch po druhom kole, pomoc zákonným zástupcom pri neprijatí žiaka na SŠ

 Uzavrieť rozmiestnenie žiakov 9. Ročníka

So žiakmi 8.roč. vyplniť dotazník PODKLADY PRE VSTUPNÝ DOKLAD ŽIAKA

 Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania – žiaci 8. a 9. Ročníka, vyplniť vstupné doklady

 Vypracovať správu o činnosti VP a výsledkoch rozmiestnenia žiakov školy

 

Kariérové poradenstvo zabezpečuje Mgr. Katarína Janoštiaková Gáliková

Výchovné poradenstvo (školská integrácia, spolupráca s CPPPaP) zabezpečuje Mgr. Zuzana Bačíková

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
  Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
 • 033/6496352
  0911 225 094
  0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria