Správy

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Šenkvice
Adresa školyVinohradská 62,900 81 Šenkvice
Telefón033/6496352
E-mailzs.senkvice@mail.t-com.sk
WWW stránkazssenkvice.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIveta Rimanová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 350

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222117
počet žiakov684535484835413723380
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD34342225     115

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVETNFINFYZGEOHUVCHEINVINFMATNBVNEJ
I. A   1    1   1,241 
I. B   1    1   1,121 
II.A   1    1 1 1,151 
II.B   1    1 1 1,211 
III.A1,47  1    1 1 1,411 
III.B1,53  1    1 1 1,651 
IV.A1,13  1    1 1 1,171 
IV.B1,29  1    1 1 1,291 
V.A2,132,041,571,5   1,911,13  1,0921,05 
V.B1,541,671,51   1,541  11,671 
VI. A1,941,821,471 11,472,061,061,41 121 
VI.B2,1821,881,09 1,351,712,291,242 12,121 
VII.A1,91,951,671  1,811,6711,62 12,3311,81
VII.B1,471,421,371  1,741,4711,37 11,8911,37
VIII. A21,81,651  1,41,95 1,6 11,91,171,4
VIII. B2,132,812,061  22,5 2,25 12,7512,19
IX.A1,742,171,831  21,57 1,83  2,261,111,78

TriedaOBNOVPRAPrPRIPRVSJLSlovenský jazyk a literatúra 5. ročníkSlovenský jazyk a literatúra 6. ročníkSprSEETchVTCHTSVTV
I. A     11,62  1   1 
I. B     1,061,24  1   1 
II.A    1,05 1,29  1    1
II.B    1 1,46  1    1
III.A    1,29 1,59  1    1
III.B    1,24 1,94  1    1
IV.A  1 1,09 1,43  1    1
IV.B  1 1,08 1,44  1    1
V.A      2  1  11,3 
V.B      1,54  1  11,13 
VI. A1,29     2,18  1   1,121,12
VI.B1,71     2,65  1,12   1,311,31
VII.A1,52     2,43  1  11,191,19
VII.B1,47     1,84  1  11,111,11
VIII. A1,7     1,8  1,05  111
VIII. B2,44     2,81  1,31  1,191,061,06
IX.A1,65     2,09  1,04   1,141,14

TriedaVLAVUMVYVZ
I. A  1 
I. B  1 
II.A1 1 
II.B1 1 
III.A1,53 1 
III.B1,35 1 
IV.A1,26 1,04 
IV.B1,32 1 
V.A  1 
V.B  1 
VI. A  1 
VI.B  1 
VII.A  1 
VII.B  1 
VIII. A 1,05  
VIII. B 1,31  
IX.A 1,04  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A212100
I. B171700
II.A202001
II.B242400
III.A171701
III.B171700
IV.A232300
IV.B252401
V.A242301
V.B242400
VI. A171700
VI.B171610
VII.A212100
VII.B191901
VIII. A202000
VIII. B161600
IX.A232300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A2192744,1492744,1400,00
I. B17105562,06105562,0600,00
II.A2080240,1080240,1000,00
II.B24118349,29118349,2900,00
III.A1760035,2960035,2900,00
III.B1763837,5363837,5300,00
IV.A23148664,61148664,6100,00
IV.B25182175,88182175,8800,00
V.A24111448,43109847,74160,70
V.B24161767,38161767,3800,00
VI. A17132678,00132678,0000,00
VI.B17150388,41141483,18895,24
VII.A21156174,33156174,3300,00
VII.B19112959,42112959,4200,00
VIII. A20189794,85188394,15140,70
VIII. B161658103,631634102,13241,50
IX.A232529109,962494108,43351,52

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222222117
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bavíme sa s knihou15 Mgr. Janka Tomašovičová
Čítanie po anglicky13 Mgr. Anna Mančáková
Exotické vtáctvo14  
Folklórny krúžok31 Mgr. Soňa Mifková
Gymnastika dievčatá33  
Gymnastika chlapci13  
Internetový (počítačový) krúžok14 Mgr. Dominika Hederová
Knihovnícky krúžok14 Janka Jedličková
Kreatívna hodinka16 Mgr. Mária Lukáčová
Krížom-krážom naším krajom14  
Mladí Einsteini22 Mgr. Jana Školníková
Pozemný hokej20  
Školský časopis Vinovinky13 Mgr. Katarína Šimeková
Školský klub detí 1. oddelenie23 Andrea Libáriková
Školský klub detí 2.oddelenie23 Silvia Jurkovičová
Školský klub detí 3.oddelenie22 Katarína Hurajtová
Školský klub detí 4. oddelenie24 Jana Petríková
Školský klub detí 5. oddelenie23 Mgr. Ivana Galdunová
Športové hry pre dievčatá20 Mgr. Katarína Janoštiaková Gáliková
Športové hry pre chlapcov14 Mgr. Milan Pastucha
Vybíjaná 3.-5.18 Mgr. Katarína Janoštiaková Gáliková
Zábavná matematika20 Mgr. Viera Fričová
Zábavná slovenčina23 Mgr. Janka Tomašovičová

Záver

Vypracoval: Iveta Rimanová

V Šenkviciach, 29. septembra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
    Vinohradská 62,900 81 Šenkvice
  • 033/6496352
    0911 225 094
    0907 797 399-ŠJ

Fotogaléria